Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Üldinfo

Jõustusmiskuupäev: 3. juuni 2019

Mootbi OÜ (“meid”, “meie” või “meile”) haldab veebilehte www.taevakaart.ee (edaspidi “teenus”).

See leht teavitab Teid meie eeskirjadest, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist, kui kasutate meie teenust, ning nende andmetega seotud valikuid.

Me kasutame Teie andmeid teenuse osutamiseks ja parandamiseks. Teenuse kasutamisega nõustute teabe kogumisega ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole sätestatud teisiti, on käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud terminitel sama tähendus nagu meie privaatsustingimustes, mis on kättesaadavad aadressil www.taevakaart.ee.

Mõisted

Teenus

Teenus on veebileht www.taevakaart.ee, mida haldab Mootbi OÜ.

Isikuandmed

Isikuandmed on andmed elava isiku kohta, keda saab nendest andmetest (või nendest ja muust informatsioonist, mis on kas meie valduses või tõenäoliselt saamas meie valdusesse) tuvastada.

Kasutusandmed

Kasutusandmed on andmed, mis kogutakse automaatselt kas teenuse kasutamisest või teenuse infrastruktuurist (näiteks lehekülje külastuse kestus).

Küpsised

Küpsised on seadmes (arvutis või mobiilseadmes) salvestatud väikesed failid.

Vastutav andmetöötleja

Vastutav andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes (kas üksi või ühiselt või teiste isikutega) määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisi.

Käesolevas privaatsuspoliitikas oleme me Teie isikuandmete vastutav andmetöötleja.

Volitatud andmetöötlejad (või teenuseosutajad)

Volitatud andmetöötleja (või teenuseosutaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid vastutava andmetöötleja nimel.

Teie andmete tõhusamaks töötlemiseks võime kasutada erinevate teenuseosutajate teenuseid.

Andmesubjekt (või kasutaja)

Andmesubjekt on iga üksikisik, kes kasutab meie teenust ja on isikuandmete objekt.

Teabe kogumine ja kasutamine

Me kogume mitmesuguseid andmeid, et pakkuda ja parandada meie teenust.

Isiklikud andmed

Teenuse kasutamisel võime paluda, et esitaksite meile teatavad isikut tuvastavad andmed, mida saab kasutada Teiega ühenduse võtmiseks või Teie tuvastamiseks ("Isikuandmed"). Isikut tuvastatav teave võib sisaldada, kuid ei piirdu nendega:

 • E-posti aadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Aadress, riik, maakond, sihtnumber, linn
 • Küpsised ja kasutusandmed

Me võime kasutada Teie isikuandmeid, et võtta Teiega ühendust uudiskirjade, turundus- või reklaammaterjalide ja muu Teile huvi pakkuva teabe saatmiseks. Võite keelduda mõne või kõigi meie poolt saadetud teatiste vastu võtmisest, kui kasutate linki tellimuse tühistamiseks või juhiseid, mis on esitatud mis tahes e-kirjas, mille me saadame või meiega ühendust võttes.

Kasutusandmed

Samuti võime koguda teavet teenusesse sisse pääsemise ja selle kasutamise kohta. Need kasutusandmed võivad sisaldada teavet nagu näiteks arvuti internetiprotokolli aadressi, veebilehitseja tüüpi, veebilehitseja versiooni, Teie poolt külastatavaid lehekülgi meie teenuses, külastuse aega ja kuupäeva, neil lehekülgedel veedetud aega, unikaalseid seadme identifikaatoreid ja muid diagnostilisi andmed.

Jälgimine & küpsiste andmed

Me kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida tegevust meie teenuses ja meil on teatud teave.

Küpsised on väheste andmetega failid, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse Teie veebilehitsejale veebilehelt ja salvestatakse Teie seadmesse. Kasutame ka muid jälgimistehnoloogiaid, nagu näiteks märgistused, sildid ja skriptid, et koguda ja jälgida teavet ning parandada ja analüüsida meie teenust.

Te saate oma veebilehitsejale anda juhiseid keelduda kõikidest küpsistest või näidata, kui küpsis saadetakse. Samas, kui Te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi Teil olla võimalik kasutada mõningaid meie teenuse osasid.

Näited küpsistest, mida me kasutame:

 • Seansiküpsised. Oma teenuse osutamiseks kasutame seansiküpsiseid.
 • Eelistuste küpsised. Me kasutame eelistuste küpsiseid Teie eelistuste ning erinevate seadmete meeles pidamiseks.
 • Turvalisuse küpsised. Me kasutame turvalisuse küpsiseid turvalisuse eesmärgil.
Andmete kasutamine

Mootbi OÜ kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Teenuse osutamiseks ja hooldamiseks
 • Et teavitada Teid meie teenuses tehtud muudatustest
 • Et lubada Teil osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui Teil on soovi seda teha
 • Klienditoe pakkumiseks
 • Analüüsi või väärtusliku teabe kogumiseks, et saaksime oma teenust parandada
 • Et jälgida meie teenuse kasutamist
 • Tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks ja käsitlemiseks
 • Et edastada Teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet teiste pakutavate kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis on sarnased Teie poolt juba ostetud või päritud teenustega, välja arvatud juhul, kui Te olete sellise teabe vastuvõtmisest keeldunud.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liige, sõltub Mootbi OÜ käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete kogumise ja kasutamise õiguslik alus sellest, milliseid isikuandmeid me kogume, ja konkreetsest kontekstist, milles me seda kogume.

Mootbi OÜ võib Teie isikuandmeid töödelda järgmistel tingimustel:

 • Me peame Teiega lepingu sõlmima
 • Te olete andnud meile selleks loa
 • Töötlemine on meie õigustatud huvides ja Teie õigused ei kaalu seda üles
 • Maksete töötlemiseks
 • Seaduse järgimiseks
Andmete säilitamine

Mootbi OÜ säilitab Teie isikuandmed ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Me säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (näiteks kui me peame säilitama Teie andmed kehtivate seaduste täitmiseks), vaidluste lahendamiseks ja oma juriidiliste kokkulepete ja poliitikate jõustamiseks.

Mootbi OÜ säilitab ka kasutusandmeid sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse üldiselt lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks, või kui oleme õiguslikult kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama.

Andmete edastamine

Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid, võidakse üle kanda ja säilitada arvutites, mis asuvad väljaspool Teie maakonda, riiki või muud valitsuspiirkonda, kus andmekaitseseadused võivad erineda Teie piirkonna omast.

Kui asute väljaspool Eestit ja otsustate meile teavet anda, pidage meeles, et me edastame andmed, sealhulgas isikuandmed, Eestisse ja töötleme neid seal.

Mootbi OÜ võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning Teie isikuandmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on paika pandud piisav kontroll, sealhulgas Teie isikuandmete ja muude isiklike andmete turvalisus.

Andmete avalikustamine

Äritehing

Kui Mootbi OÜ on seotud ühinemise, omandamise või vara müümisega, võib Teie isikuandmeid edastada. Me teavitame enne Teie isikuandmete edastamist ja teisele privaatsuspoliitikale allumist.

Avalikustamine õiguskaitse eesmärgil

Teatud tingimustel võib Mootbi OÜ-lt nõuda Teie isikuandmete avalikustamist, kui see on seadusega ette nähtud või kui see on kooskõlas riigiasutuste (nt kohtu või valitsusasutuse) kehtivate taotlustega.

Seaduslikud nõudmised

Mootbi OÜ võib avaldada Teie isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik selleks, et:

 • Täita juriidilist kohust
 • Hoida ja kaitsta Mootbi OÜ õigusi või vara
 • Ennetada või uurida võimalikke rikkumisi seoses teenusega
 • Kaitsta teenuse kasutajate või avalikkuse turvalisust
 • Kaitsta õigusliku vastutuse eest
Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu edastamise või elektroonilise salvestamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada Teie isikuandmete kaitsmiseks kaubanduslikult vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Teie andmekaitseõigused isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) resident, on Teil teatud andmekaitseõigused. Mootbi OÜ eesmärk on võtta mõistlikke samme, et võimaldada Teil parandada, muuta, kustutada või piirata Teie isikuandmete kasutamist.

Kui soovite saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid meil Teie kohta on ja kui soovite, et see meie süsteemidest eemaldataks, võtke meiega ühendust.

Teatud juhtudel on Teil järgmised andmekaitseõigused:

 • Õigus pääseda ligi, uuendada või kustutada teavet Teie kohta. Kui see on võimalik, saate oma isikuandmete juurde pääsemise, uuendamise või kustutamise palvega tegeleda otse oma konto seadete osas. Kui Te ei saa neid toiminguid ise teha, võtke meiega ühendust, et saaksime Teid aidata.
 • Õigus parandada. Teil on õigus teavet enda kohta parandada, kui see teave on ebatäpne või puudulik.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus Teie isikuandmete töötlemise vastu vastuväide esitada.
 • Piiranguõigus. Teil on õigus nõuda, et me piiraksime Teie isikuandmete töötlemist.
 • Õigus andmete ülekantavusele. Teil on õigus saada meie käsutuses oleva Teid puudutava teabe koopia struktureeritud, masinloetaval ja üldkasutataval kujul.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Teil on ka õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui Mootbi OÜ tugines Teie nõusolekule Teie isikuandmete töötlemiseks.

Pange tähele, et me võime paluda, et Te kinnitaksite oma isikusamasust enne, kui vastate sellistele päringutele.

Teil on õigus oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus.

Teenuseosutajad

Me võime tööle võtta kolmandast isikust ettevõtteid ja isikuid (teenusepakkujaid) teenuse hõlbustamiseks, teenust meie nimel pakkumiseks, teenusega seotud teenuste osutamiseks või abistamaks meie teenuse kasutamise analüüsimisel.

Neil kolmandatel isikutel on juurdepääs Teie isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud seda mitte avalikustama või muul eesmärgil kasutama.

Analüütika

Me võime kasutada kolmandaist isikuist teenusepakkujaid, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist.

Google Analytics

Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüüsi teenus, mis jälgib ja teatab veebilehe liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja kontrollimiseks. Need andmed jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kogutud andmeid kasutada oma reklaamivõrgu reklaamide õigesse konteksti panemiseks ja isikupärastamiseks.

Võite keelduda oma tegevuse meie teenuses Google Analyticsile kättesaadavaks tegemisest, installides Google Analyticsi keeldumise veebilehitseja lisandmooduli. Lisand ei luba Google Analyticsi JavaScriptil (ga.js, analytics.js ja dc.js) Google Analyticsiga teavet külastuste kohta jagada.

Lisateabe saamiseks Google'i privaatsustavade kohta külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste veebilehte: https://policies.google.com/privacy?hl=et

Käitumuslik taasturundus

Mootbi OÜ kasutab taasturundusteenuseid, et Teile kolmandaist isikuist teenusepakkujate veebilehtedel pärast meie teenuse külastamist reklaami teha. Meie ja meie kolmandaist isikuist teenusepakkujad kasutavad küpsiseid, et teavitada, optimeerida ja edastada reklaame vastavalt Teie varasematele külastustele meie teenuses.

Google'i reklaamid (AdWords)

Google’i reklaamide (AdWords) taasturundusteenust pakub Google Inc.

Saate Google Analyticsi kuvareklaamist keelduda ja Google'i Display-võrgustiku reklaame kohandada, külastades Google'i reklaamide seadete lehte: http://www.google.com/settings/ads

Google soovitab ka Teie veebilehitseja jaoks installida Google Analyticsist keeldumise veebilehitseja lisandmooduli - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analyticsi keeldumise veebilehitseja lisandmoodul annab külastajatele võimaluse vältida Google Analyticsi poolt andmete kogumist ja kasutamist.

Lisateabe saamiseks Google'i privaatsustavade kohta külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste veebilehte: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook

Facebooki taasturundusteenust pakub Facebook Inc.

Lisateavet huvipõhiste reklaamide kohta saate Facebookist, külastades lehte: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Facebooki huvipõhistest reklaamidest keeldumiseks järgige neid Facebooki juhiseid: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook järgib Digital Advertising Alliance'i loodud online-käitumise reklaamimise iseregulatsiooni põhimõtteid. Võite Facebook’ist ja teistest osalevatest firmadest keelduda ka USA Digitaalse Reklaamiliidu kaudu USA-s http://www.aboutads.info/choices/, Kanada Digitaalse Reklaamiliidu kaudu Kanadas http://youradchoices.ca/ või Euroopa Interaktiivse Digitaalse Reklaamiliidu kaudu Euroopas http://www.youronlinechoices.eu/, või keelduge, kasutades oma mobiilseadme seadeid.

Facebooki privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks tutvuge Facebook’i andmepoliitikaga: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pinterest

Pinteresti taasturundusteenust pakub Pinterest Inc.

Te saate Pinteresti huvipõhistest reklaamidest keelduda, lubades oma veebilehitsejas funktsiooni "Ärge jälgige" või järgides Pinteresti juhiseid: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

Lisateavet Pinteresti privaatsustavade ja -poliitika kohta saate nende privaatsuspoliitika lehelt: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Maksed

Võime teenuses pakkuda tasulisi tooteid ja / või teenuseid. Sellisel juhul kasutame maksete töötlemiseks kolmandate isikute teenuseid (nt maksetöötlejad).

Maksekeskus

 • Mootbi OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.
 • Makseviisidest aktsepteerime Swedbanki, SEBi, LHV, Luminori, Coopi, Pocopay, Liisi, VISA, Mastercardi, Maestro makseid.
 • Makseviisi puhul aktsepteerime valuutana eurot.
 • Maksekeskuse privaatsuspoliitikaga saab tutvuda aadressil https://maksekeskus.ee/tingimused/.

Me ei salvesta ega kogu Teie maksekaardi andmeid. See teave edastatakse otse meie kolmandatele isikutele mõeldud maksetöötlejatele, kelle isikuandmete kasutamist reguleerib nende privaatsuspoliitika. Need maksetöötlejad järgivad PCI-DSSi kehtestatud standardeid, mida haldab PCI Turvalisusstandardite Nõukogu, mis on selliste kaubamärkide nagu Visa, MasterCard, American Express ja Discover ühine jõupingutus. PCI-DSS nõuded aitavad tagada makseandmete turvalist käsitlemist.

Viited teistele veebilehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida me ei halda. Soovitame tungivalt vaadata läbi iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitika.

Meil ei ole mingit kontrolli ega võta vastutust teiste veebilehtede või teenuste sisu, privaatsuspoliitika või -tavade eest.

Laste privaatsus

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid kelleltki, kes on alla 18-aastane. Kui olete vanem või eestkostja ja olete teadlik, et Teie laps on meile andnud isikuandmeid, võtke meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme kogunud lastelt isikuandmeid vanemate nõusolekut kontrollimata, astume samme selle teabe eemaldamiseks meie serveritest.

Käesoleva privaatsuspoliitika muudatused

Me võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat uuendada. Me teavitame Teid mis tahes muudatustest, postitades käesoleval lehel uue privaatsuspoliitika.

Me teavitame Teid e-posti ja/või silmatorkava teate kaudu teenuse muudatusest enne muudatuse jõustumist ja värskendame privaatsuspoliitikat tutvustava teksti alguses olevat jõustumiskuupäeva.

Soovitame Teil meie privaatsuspoliitikat korrapäraselt üle vaadata, et olla kursis muutustega. Privaatsuspoliitika muudatused on jõustunud, kui need on siin veebilehel postitatud.

Võtke meiega ühendust

Kui Teil on käesoleva privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel.

 • Mootbi OÜ
 • Roopa 10-4, 10136 Tallinn, Eesti
 • [javascript protected email address]
 • +372 5685 5707
 • Mastercard
 • Visa